Категории КУШАДАСЪ С АВТОБУС
ПРОМО ЮНИ

Общи условия за организирано пътуване посредством ALLINCLUSIVE.BG и според условията на Новотон ЕООД

1. Записване за пътуване
1.1. Интернет порталът Allinclusive.bg се подържа и управлява от ‘"Новотон" ЕООД - лиценз за туроператор - РК-01-7469
Записване е възможно, чрез онлайн резервационната система на сайта, по телефон, е-мейл, чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след подписване на този договор и внасяне на депозит.

2. Цени и плащане
2.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.
2.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
2.3 Окончателно плащане: 16 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
2.4. Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
2.5. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок до 7 дни от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор.
2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
- да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;
- да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.
- да закупи друго пътуване от туроператора
2.7. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, Потребителят в 7-дневен срок получава връщане на платените суми.

3. Визи
3.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
3.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
 
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. Ако Потребителят притежава вече сключена такава медицинска застраховка е длъжен да предостави копие от нея на Туроператора. Разходите за медицинската застраховка не са включени в общата цена на пътуването, освен ако това не е изрично посочено в офертата.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл, 42 от ЗТ със застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД, бул. 'Симеоновско шосе' 67А, 1700 София. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1 при пътуванията извън България да си осигуря необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България,
4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. Потребителят декларира, че закупува туристическата услуга за своите собствени нужди и няма да ги препродава..
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. в срок до 7 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето.Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
 
5. Отговорност на Страните
5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения,
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. Сроковете и минималния брой участници са посочени във всяка конкретна оферта. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
- забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.
5.6.1. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.
5.6.2. В случая на т. 5.6 , Потребителят може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:
- Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
- да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или
- да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, ако не е посочено в потребителския договвор друго, Туроператорьт удържа следните неустойки/ освен, ако в договора или офертата не е посочено друго/ :
Чл. 5.7.1. при пътуване в чужбина:
а) до 35 дни преди датата на пътуването - без неустойки
б) от 34 д0 20 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита
в) от 19 до 15 дни преди датата на пътуването - 70% от общата стойност на пътуването
г) по-малко от 15 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
Чл. 5.7.2 при пътуване в страната:
а) от момента на резервацията до 17 дни преди датата на пристигане - в размер на 3.5 % от общата стойност на пътуването
б) от 14 до 6 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита(30%)
в) от 5 до 3 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
г) по-малко от 3 дни или в случай на неявяване в хотела - 100% от общата стойност на пътуването.
д) по време на официални празници и празнични оферти – до 16 дни преди пътуването – в размер на депозита (30 %), при по-малко от 15 дни преди датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването.
5.7.3. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
5.7.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

6. Спорове и рекламации
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Рекламация се приема единствено придружена с тристранен протокол /туроператор-клиент-хотел/, оформен по време на престоя на клиента в туристическия обект. Без наличието на такъв тристранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора.
6.4. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
 
7. Ред за изменение и прекратяване на договора
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и бълг. законодателство.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

8. Лични данни
8.1. Туроператорът обработва личните данни на Потребителя в съответствие със Закона за защита на личните данни, действащ на територията на Република България ("ЗЗЛД"). Считано от 25 май 2018 г. личните данни на Потребителя се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и всички разпоредби, които ще заменят ЗЗЛД.
Поддържането на сигурността на данните Туроператорът осигурява чрез изграден цялостен технически и организационен механизъм, основан на следните основни принципи:
- Личните данни се обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните - Принципът „Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност";
- Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; - Принципът „Ограничение на целите";
- Събират се само подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват – Принципът „свеждане на данните до минимум";
- Събират се лични данни, които са точни и поддържани в актуален вид като са предприети всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват – Принципът „Точност";
- Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели – Принципът „Ограничение на съхранението";
- Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки – Принципът „Цялостност и поверителност";
- Туроператорът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на горните принципи („отчетност"). Съответно, Туроператора осигурява тези принципи да бъдат прилагани чрез въвеждане на подходящи хардуерни и софтуерни мерки за защита, (включително въвеждане и контрол на системния достъп, ключалки, аларми и др.). Туроператорът разполага с процедури и технологии за поддържане на сигурността на всички категории лични данни от етапа на събирането им до етапа на унищожаването им.
Политиката за лични данни, потвърдена от Потребителя е неразделна част от договор за организирано туристическо пътуване и общите правила и условия за резервиране.