:
//

,

31
-20% 01.12 26.12
7=6 . 01.12-26.12; 02.01-31.03;
, ,
10.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
129.55 .
    tbi_image

, ,
0.0
HB ( ), FB ( )
Wi-Fi
67.00 .
    tbi_image

, ,
0.0
BB ( ), BO ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
53.99 .
    tbi_image

, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
51.61 .
    tbi_image

7=6 . 01.04-15.04; 16.04-30.04; 01.05-06.05; 07.05-23.05; 24.05-27.05; 28.05-09.07; 10.07-08.09; 09.09-18.09; 19.09-30.11;
, ,
8.3
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
53.98 .
    tbi_image

-20% 01.12 11.01
7=6 . 01.12-26.12; 04.01-31.03;
, ,
9.2
ALL INCL (All Inclusive), FB ( ), HB ( ), BB ( )
Wi-Fi
/
/
62.93 .
    tbi_image

-20% 01.12 29.12
4=3 . 18.12-23.12; 01.12-23.12; 01.03-15.04;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
75.57 .
    tbi_image

-30% 20.12 07.01
7=6 . 01.12-22.12; 23.12-28.12; 29.12-03.01; 04.01-10.01; 11.01-21.01; 22.01-31.03; 20.12-22.12; 04.01-07.01;
, ,
10.0
BO ( ), BB ( ), HB ( ), BB+8-th of December (BB+8- ), BB+X-mas Gala ( + ), HB+8-th of December (HB+8- ), HB+X-mas Gala ( + )
Wi-Fi
/
/
35.19 .
    tbi_image

-30% 16.04 30.11
, ,
9.3
ULTRA ALL INCL (Ultra All Inclusive)
Wi-Fi
All Inclusive
/
/
110.59 .
    tbi_image

-100% 25.08 25.08
, ,
9.0
HB ( ), ALL INCL (All Inclusive)
Wi-Fi
All Inclusive
/
/
151.57 .
    tbi_image

-10% 01.12 27.12
6=5 . 01.12-23.12; 15.03-06.04;
, ,
9.5
BB ( ), HB ( ), BB+X-mas Gala ( + ), BB+NY Gala ( + ), HB+X-mas Gala ( + ), HB+NY Gala ( + )
Wi-Fi
/
/
51.82 .
    tbi_image

-10% 28.06 01.09
5=4 . 01.04-30.04; 07.05-27.06; 08.09-30.11;
, ,
9.8
BB ( ), HB ( ), BB+Easter ( + )
Wi-Fi
/
/
64.88 .
    tbi_image

7=6 . 01.12-22.12; 09.01-31.01;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
41.00 .
    tbi_image

-19% 01.12 31.03
7=6 . 08.03-31.03;
, ,
0.0
HB + ( +)
Wi-Fi
/
/
93.30 .
    tbi_image

, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
94.25 .
    tbi_image

-25% 09.12 31.03
7=5 . 09.03-31.03;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
73.42 .
    tbi_image

6=5 . 21.12-27.12; 04.01-13.01; 14.01-19.01; 20.01-20.12;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
64.77 .
    tbi_image

-35% 23.03 13.04
, ,
0.0
HB ( )
Wi-Fi
/
/
131.44 .
    tbi_image

-30% 23.03 13.04
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
159.78 .
    tbi_image

-20% 01.12 27.12
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
62.62 .
    tbi_image

-30% 01.12 13.04
7=6 . 01.12-19.12; 04.03-13.04;
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
119.40 .
    tbi_image

-10% 01.12 30.11
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
148.00 .
    tbi_image

-10% 01.12 30.11
, ,
0.0
HB ( ), BB ( ), BO ( )
Wi-Fi
/
/
117.60 .
    tbi_image

-20% 06.12 31.03
, ,
0.0
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
83.13 .
    tbi_image

-30% 01.12 30.03
7=6 . 15.04-31.07; 01.08-30.11; 01.12-26.12; 04.01-26.01; 27.01-30.03;
, ,
9.5
BB ( ), HB ( )
Wi-Fi
/
/
89.18 .
    tbi_image

-30% 18.12 07.01
7=6 . 01.04-30.11; 01.12-28.12; 03.01-31.03; 18.12-28.12; 03.01-07.01;
, ,
0.0
BO ( ), BB ( ), HB ( ), A.I. LIGHT (All Inclusive Light)
Wi-Fi
/
/
56.83 .
    tbi_image

-20% 26.12 27.12
7=6 . 05.01-22.01; 26.02-09.03;
, ,
8.7
BB ( ), HB + ( +)
Wi-Fi
/
/
58.73 .
    tbi_image

-20% 23.12 27.12
7=6 . 05.01-22.01; 26.02-09.03;
, ,
8.3
BB ( ), HB + ( +)
Wi-Fi
/
/
67.37 .
    tbi_image

-30.25% 01.12 26.12
7=6 . 01.12-26.12; 06.01-31.03;
, ,
8.3
BO ( ), HB ( ), BB ( ), HB+X-mas Gala ( + ), HB+NY Gala ( + )
Wi-Fi
/
/
43.18 .
    tbi_image

-15% 14.12 22.12
7=6 . 14.12-27.12; 04.01-20.01; 21.01-15.02; 16.02-12.04;
, ,
6.2
BB ( ), HB ( ), FB ( )
Wi-Fi
/
/
66.07 .
    tbi_image