Категории КУШАДАСЪ С АВТОБУС
ПРОМО ЮНИ

Политика за поверителност на личните данни на Новотон ЕООД

Обща информация

От 25 май 2018 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цели да гарантира защитата на личните данни на физическите лица във всички държави-членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка и защита.
Новотон ЕООД събира и обработва лични данни на физически лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на продукти и услуги, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Информация за нас

 • Наименование: Новотон ЕООД

 • ЕИК/БУЛСТАТ: 203624206

 • Адрес на управление: Варна, ул.Александър Дякович 20, ет.1 офис 2

 • Адрес за кореспонденция: Варна, ул.Александър Дякович 20, ет.1 офис 2

 • E-mail: office@novoton.bg

 • Телефон: 00359 52 98 33 12

 • Лиценз за извършване на туроператорска и турагентска дейност: № РК-01-7469

  Какво е „Политика за поверителност на личните данни на Новотон ЕООД“?

  Политиката за поверителност на личните данни има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Новотон ЕООД, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?

 • Каква е целта на тяхното събиране?

 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

 • С кого споделяме Вашите лични данни?

 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност на личните данни?

 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 • Какъв е обхватът на нашата Политика за поверителност на личните данни?

  С тази Политика за поверителност на личните данни, Новотон ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закони или други нормативен актове на национално и европейско ниво.

  Какво са лични данни?

  Лични данни е всяка информация или данни, които могат пряко или непряко да идентифицират физическото лице. Пример за непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пример за пряко идентифициране е уникален идентификатор като ЕГН, име, презиме и фамилия,

  Какви лични данни събира Новотон ЕООД за Вас?

 • Име и фамилия;

 • Телефонен номер;

 • Електронна поща;

 • Дата на раждане /когато това се изисква от доставчиците на съответната туристическа услуга – например авиокомпания/;

 • Данни за банкова сметка /ако е необходимо Новотон ЕООД да възстанови на потребителя вече платена сума/;

 • Пол /когато това се изисква от доставчиците на съответната туристическа услуга – например авиокомпания/;

 • Данни предоставени на други Туроператори и Турагенти, които предлагат услуги и продукти на Новотон ЕООД;

  На какво основание Новотон ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни?

  Новотон ЕООД събира и обработва Вашите лични данни пряко или чрез просредници /други туроператори и/или туристически агенти/, които предлагат услуги и продукти на Новотон ЕООД и по-конкретно въз основа на следното:

 • Получено изрично, ясно, свободно, доброволно и недвусмислено съгласие от Вас като клиент. Съгласието за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни се предоставя чрез посещение на място в нашия офис, чрез посещение на офис на агенция или на друг туроператор, наш партньор, или при регистрация на уеб страницата ни. Съгласието, което сте предоставили, винаги може да бъде оттеглено като посетите някой от нашите офиси или чрез изпращане на имейл до: office@novoton.bg;

 • Изпълнение на задълженията на Новотон ЕООД по договор с Вас;

 • Спазване на законовите задължения от страна на Новотон ЕООД пред националните данъчни, регулаторни и други органи, които се прилагат спрямо Новотон ЕООД;

 • За целите на легитимния интерес на Новотон ЕООД, а именно: при определени условия и единствено при нужда, Новотон ЕООД ще предоставя лични данни на: резервационната система, чрез която ще бъде заявена и изпълнена конкретна резервация; на хотел; на въздушен и/или друг превозвач и на други доставчици на туристическа услуга (ако за целите на конкретното пътуване са ангажирани такива), на туроператор или на туристически агент (ако такъв се явява партньор на Новотон ЕООД по изпълнението на конкретно избрана туристическа програма), на застрахователни дружества, на визов център, както и евентуално на разследващи и други органи, на основание законовите разпоредби в България, които задължават Новотон ЕООД да разкрие информация за конкретен потребител и придружаващите го малолетни/непълнолетни лица/лице.

  Какви са целите на събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни?

  Новотон ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел да изпълни задълженията си към Вас, както и да помогне за изпълнение на Ваши права, включително, но не ограничено до:

 • създаване на потребителски профил и осигуряване на пълна функционалност на уеб сайта при предоставянето на продукти и услуги;

 • индивидуализация на страна по договор;

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответен продукт или услуга;

 • изпращане на информационни съобщения за нови продукти или услуги при регистрация за получаване на електронен информационен бюлетин;

 • предоставяне на достъп до нашата уеб страница, като Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено от зададени от Вас критерии;

 • За отговори на Ваши запитвания, мнения и препоръки;

  В допълнение на горното, Новотон ЕООД има правен интерес да събира Ваши лични данни, защото без тях не може да Ви предостави продукт или услуга, към които имате интерес.

  Как Новотон ЕООД събира и обработва Вашите лични данни?

  За да Ви предостави продукти или услуги, Новотон ЕООД събира предоставените от Вас лични данни по следните начини:

 • чрез даване на съгласие от Ваша страна на форма за регистрация на уеб страницата на Новотон ЕООД на адреси: www.allinclusive.bg ; booking.allinclusive.bg ; my.allinclusive.bg

 • чрез валидиране на потребителския договор за Организирано пътуване, който Ви е предоставeн от служители или представители на Новотон ЕООД.

 • при актуализиране на данни по Ваше искане за актуализация на хартиен или електронен носител;

 • Новотон ЕООД събира личните Ви данните чрез следните средства: имейл; телефон; уеб-сайт, на място в офис на Новотон ЕООД, в офиса на друг туроператор – наш партньор или в офиса на туристическа агенция – наш партньор;

 • При обработката на Вашите лични данни Новотон ЕООД спазва следните принципи, залегнати в Член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), а именно:

 • Личните данни се обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните - Принципът „Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност";

 • - Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; - Принципът „Ограничение на целите";

 •  Събират се само подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват – Принципът „свеждане на данните до минимум";

 • - Събират се лични данни, които са точни и поддържани в актуален вид като са предприети всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват – Принципът „Точност";

 • - Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели – Принципът „Ограничение на съхранението";

 • - Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки – Принципът „Цялостност и поверителност";

  - Новотон ЕООД носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на горните принципи („отчетност"). Съответно, Туроператора осигурява тези принципи да бъдат прилагани чрез въвеждане на подходящи хардуерни и софтуерни мерки за защита, (включително въвеждане и контрол на системния достъп, ключалки, аларми и др.). Туроператорът разполага с процедури и технологии за поддържане на сигурността на всички категории лични данни от етапа на събирането им до етапа на унищожаването им.

  Политиката за лични данни, потвърдена от Потребителя е неразделна част от договор за организирано туристическо пътуване и общите правила и условия за резервиране..

  Колко време Новотон ЕООД съхранява Вашите лични данни?

  В зависимост от основанието, на което събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, срокът на съхранение е различен.

 • Новотон ЕООД съхранява Вашите лични данни, отнасящи се за профила Ви в уеб сайта за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уеб сайта. След изтичането на този срок, полагаме необходимите усилия да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

 • Новотон ЕООД съхранява Вашите лични данни съгласно Чл. 82. (10) от Закона за туризма и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни в изпълнение на договорни задължения към Вас.

 • Новотон ЕООД съхранява Вашите лични данни съгласно Чл. 42. (1) от Закона за счетоводството и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни във връзка с издаване на счетоводни документи по извършени плащания на база договорни отношения помежду ни.

 • След изтичането на сроковете, вписани в нормативните актове и в съответните закони в Република България, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

 • Новотон ЕООД Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на договора, легитимните интереси на Новотон ЕООД или друго.

 • Новотон ЕООД съхранява Вашите личните данни, които е задължено да пази по силата на приложимото законодателство за съответния срок.

  На кого може да предаваме Вашите лични данни?

  Новотон ЕООД се задължава да НЕ предоставя Вашите лични данни на трети лица без Вашето изрично изразено съгласие, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

  За изпълнение на договорни и/или пред-договорни отношения с Вас, възможно е Новотон ЕООД да предаде част или всички Ваши лични данни на следните лица:

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;

 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с уеб страницата;

 • Публични институции, включително такива, осъществяващи надзорни функции;

 • Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;

 • Застрахователни и презастрахователни дружества;

 • Визови центрове;

 • Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;

 • Контрагенти на Новотон ЕООД за изпълнение на задълженията си, като например авиокомпании, туроператори, хотелиери, маркетинг и всички партньори-доставчици на Новотон ЕООД, които са пряко и непосредствено обвързани с изпълнение на поетите договорни отношения.

  Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

  Има ли други случаи, в които може да предадем Вашите лични данни?

  Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;

 • По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

  Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

  Какви права имате относно събирането, обработването и съхранението на Вашите лични данни?

  При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Новотон ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях;

 • Правото да искате от Новотон ЕООД корекция, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на Вашите личните данни, като изпратите имейл до: office@novoton.bg;

 • Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;

 • Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на Вашите лични данни от Новотон ЕООД, в случай че са налице условия за това;

 • Правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти и услуги;

 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица, като изпратите имейл до: office@novoton.bg;

 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на office@novoton.bg;

 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това.

  Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на Вашите лични данни.

  Какво означава всяко от изброените права?

  Право на достъп до Вашите лични данни

  Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които събираме, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

  Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

  Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

  Право по всяко време да поискате от Новотон ЕООД да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от Новотон ЕООД да уведоми третите лица, на които са били предоставени личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

  Право на възражение

  Право на възражение пред Новотон ЕООД срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и предоставянето на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате правото да бъдете уведомени преди Вашите лични данни да бъдат предоставени за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова предоставяне или използване.

  Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

  В случай на нарушаване на Ваши правата, Вие имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

  Какъв е обхватът на Политиката за поверителност на личните данни на Новотон ЕООД?

  Политиката за поверителност на личните данни обхваща всички продукти и услуги, предлагани от Новотон ЕООД. От тази политика се изключват продуктите и услугите с отделни декларации за поверителност, които не включват настоящата Политика за поверителност на личните данни.

  Политиката за поверителност на личните данни не обхваща продукти и услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти, услуги или уеб сайтове, които може да Ви бъдат показани в резултатите от търсене, уеб сайтове, които може да включват продукти и услуги на Новотон ЕООД, или други уеб сайтове, към които има връзки към продукти и услуги на Новотон ЕООД. Политиката не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират продуктите и услугите на Новотон ЕООД и, които може да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.

  Промени в Политиката за поверителност на личните данни на Новотон ЕООД

  За всички промени в тази Политика за поверителност на личните данни, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставения от Вас електронен адрес.

  Така Ви предоставяме възможност да преустановите използването на някои или всички продукти и услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, Новотон ЕООД ще предприеме всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, като поставим съобщения в офисите и на уеб сайта на Новотон ЕООД. 

  Тази Политика за поверителност на личните данни е приета от Новотон ЕООД и е в сила от месец май 2018 година.